نشست علمی و تخصصی بهره وری در حوزه کسب و کار 15 اسفند ماه 1393