همایش مدیران مبتکر و هوشمند در دنیای امروزی در مهر ماه 1391

همایش مدیران مبتکر و هوشمند با موضوع ساختن برای ماندن مورخ 13 مهر 91 با حمایت و سخنرانی جناب آقای دکتر محسن رضایی (دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام) آقای دکتر شهیدی(مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام) آقای علیرضا  رضایی(قائم مقام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام) آقای دکتر داوودی راد(دبیر کمیته کار آفرینی مجمع تشخیص مصلحت نظام) آقای دکتر مبینی دهخوردی(رئیس کمیسیون زیر بنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام) آقای دکتر احمد محسنی (نایب رئیس کمیته کار آفرینی مجمع تشخیص مصلحت نظام)آقای دکتر تقوی(معاونت امور بین الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام) سردار عیسی زاده(نایب رئیس کمیسیون تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی) و سخنرانی جناب آقای دکتر مختاری ( عضو هیئت علمی دانشگاه) برگزار شد.