اجلاس علمی و آموزشی مدیریت کیفیت و اسـتاندارد سازی 24بهمن ماه سال 1393

اجلاس علمی و آموزشی مدیریت کیفیت و اسـتاندارد سازی 24بهمن ماه سال 1393با حضور مدیران و رهبران بزرگ اندیش با رویکرد تاثیر بهبود کیفیت و استاندارد محصولات بر رضایتمندی مشتری درمرکز همایش های بین ا لمللی صدا و سیمای تهـران با همـکاری انجمن حامیان استانـدارد وکیفیت ایـران و با حضـورسخنـرانی جناب آقای مهاجـری ( دبیـر کل محتـرم کنفدراسیون صنعت ایران ) جناب آقای دینـی (ریاست محترم ا سبق مرکز آموزش وزارت بازرگانی ) جناب آقـای شفیعـی ( ریاست محتـرم اجـرایی استاندارد ،اداره استاندارد استان البـرز ) سـرکار خانم حسن زاده ( ریاست محتـرم آزمایشگاه اداره استانـدارد استان البرز ) جناب آقای صدر هاشمی ( مدیر عامل محترم اسبق بانک کارآفرین و مدیر عامل شرکت استراتوس ) بـرگــزار گـردیـد.